fbpx

Nederland heeft in het kalenderjaar 2020 een recordaantal zonnepanelen geïnstalleerd. Volgens een nieuwe studie van koepelorganisatie SolarPower Europe is het vermogen in 2020 met 2,8 gigawattpiek gegroeid. Net als in 2019 behoort Nederland volgens de onderzoekers van SolarPower Europe ook in 2020 tot de 5 grootste afzetmarkten van Europa; Nederland is zelfs de nummer 2. Alleen Duitsland zou dit jaar meer zonnepanelen geïnstalleerd hebben

Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg: 1,1 tot 1,9 terawattuur duurzame elektriciteit

Zuid-Limburg wil in 2030 maximaal 1,9 terawattuur duurzame elektriciteit opwekken. In de concept Regionale Energiestrategie (RES) doet de regio een bod van 1,1 terawattuur dat kan oplopen tot 1,9 terawattuur.

Het aanbod van de RES-regio is onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030. Het aanbod is gedaan door 3 deelregio’s in Zuid-Limburg: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De gemeenten in deze deelregio’s geven ieder op hun eigen manier, maar wel in afstemming met elkaar, invulling aan de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie.

Bod per deelregio
Het bod is per deelregio als volgt:

Regio (in terawattuur)

Bestaand vermogen

Toekomstig vermogen

Nog te realiseren

Totaal

Stadsregio Parkstad Limburg

0,015

0,049

0,352

0,42

Westelijke Mijnstreek

0,007

0,145

0,24 – 0,38

0,4 - 0,531

Maastricht-Heuvelland

0,03

0

0,25 – 0,90

0,28 –0,932

Totaal

0,05

0,19

0,84 – 1,6

1,1 – 1,9

Grootschalig zon-op-dak: 0,42 terawattuur
De opwekpotentie van zon-op-dak (>15 kilowattpiek) is berekend aan de hand van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de algemene uitgangspunten van de RES ten aanzien van de benuttingspercentages en opbrengsten. Op basis van deze uitgangspunten wordt de totale potentie door Zuid-Limburg ingeschat op 0,42 terawattuur. Met name in de gemeente Sittard-Geleen is er sprake van een hoge potentie vanwege de vele grote bedrijfsloodsen van onder andere distributiecentra.

Zon-op-land: voorkeur voor restgronden
Voor de opwekpotentie van zon-op-land heeft de opwek op parkeerterreinen en restgronden in bebouwd gebied (0,15 terawattuur) de voorkeur. Andere opties zijn locaties in het buitengebied met een andere primaire functie dan landbouw of natuur (0.04 terawattuur), zoals (voormalige) stortplaatsen, delfstofwinplaatsen en pauzelandschappen.

Hiermee kunnen andere – meer waardevolle – gebieden gevrijwaard blijven. Toch wenst de regio Zuid-Limburg gronden in gebruik voor landbouw (in beperkte mate) in te zetten voor de grootschalige opwek van energie, mits ze voldoen aan strikte voorwaarden en de kernkwaliteiten van het landschap en de landschappelijke beleving niet aantasten. Zo dienen initiatiefnemers te zorgen voor een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing van het zonnepark in het landschap en de omgeving maximaal te betrekken bij de planvorming. Ook dienen de maatschappelijke baten boven op het opwekken van duurzame energie terug te vloeien naar de gemeenschap. De gemeenteraden besluiten hierover in de loop van 2021. 

De afgelopen periode lanceren zonnepanelenfabrikanten steeds hogere Wp vermogens in hun zonnepanelen. Goede zaak, zou je zeggen.

We zien zonnepanelen verschijnen met vermogens van 360, 410 en er zijn er zelfs van boven de 500 Wp! Wat is er gaande?

Het antwoord is simpel; De panelen met hoge Wattpiek vermogens zijn meestal gewoon een stukje groter in formaat dan gemiddeld, waardoor er simpelweg meer zonnecellen op passen. 

 
Als voorbeeld; De SunPower MAX3-400Wp panelen zijn iets meer dan 1 meter breed, en zo’n 1 meter 70 lang, terwijl de 410 Watt-piek panelen van bijvoorbeeld JA-Solar meer dan 2 meter lang zijn, en de 500 Watt-piek panelen van Trina Solar zelfs 2 meter 17. 
 
Hoewel die nieuwe panelen best indrukwekkende vermogens hebben, is de efficiency van deze panelen toch nog altijd lager dan dat van SunPower.
 
Ons advies; in veel gevallen ben u beter af met kleiner formaat zonnepanelen, er passen immers meer panelen op uw dak. Meer panelen is meer vermogen!   Hulp nodig? wij geven gratis advies.
SunPower Maxeon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: meer ruimte voor zonnepanelen op monumenten in Limburg.

Eigenaren van monumenten krijgen meer ruimte om zonnepanelen te plaatsen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past hiertoe zijn adviesbeleid aan. Dat meldt minister Van Engelshoven.

Bij rijksmonumenten werd al positief geadviseerd over zonnepanelen die uit het zicht liggen, geen aantasting vormen van waardevolle onderdelen en zorgvuldig op het dak worden aangebracht. Op plaatsen waar zonnepaneelsystemen in het zicht worden voorgesteld, is voortaan niet langer zichtbaarheid het beslissende criterium, maar de mate waarin het beeld van het monument en zijn omgeving wordt verstoord. Daardoor kan vaker positief geadviseerd worden over zonnepanelen die zichtbaar zijn vanaf publiek toegankelijk gebied, als er op of bij het monument geen andere mogelijkheden zijn.

Randvoorwaarden
Een van de voorwaarden voor een positief advies voor pv-systemen in het zicht is een zorgvuldig afgewogen ontwerp. Er zal ook geen sprake mogen zijn van een ernstige visuele verstoring. Voor bijzondere daken, voor monumenten in beschermde stads- en dorpsgezichten, historische buitenplaatsen en complexen gelden specifieke uitgangspunten. De mogelijkheden voor zonnepanelen zijn daar beperkter.

Voor een positief advies door de Rijksdienst over pv-systemen in het zicht zijn er de volgende randvoorwaarden:

 1. Alternatieven elders op het perceel of uit het zicht zijn afgewogen en leveren geen rendabele installatie op.
 2. De energieopwekking is ten bate van het eigen (monumentale) pand en er wordt geen cultuurhistorisch waardevol groen gekapt om de bezonning te verbeteren.
 3. Er is een zorgvuldig ontworpen plan voor het aanbrengen van de pv-systemen, zodat er geen sprake is van een onevenredige visuele verstoring van het monument of zijn omgeving. Dit blijkt onder meer uit:
  1. historische dakelementen of opbouwen (schoorstenen, dakkapellen, decoraties, et cetera) worden behouden;
  2. de zonnepanelen worden in een rechthoekig en regelmatig geordend plan gelegd (legplan) dat ondergeschikt blijft aan de hoofdvorm van het dak en de daarop aanwezige elementen;
  3. de zonnepanelen hebben een zoveel mogelijk op de aard en kleur van het dak afgestemde kleur, zonder hinderlijke patronen of opvallende randen;
  4. maximeren van de opbrengst (aantal zonnepanelen of keuze dakvlak) mag niet ten koste gaan van de monumentale waarden;
  5. op bijzondere daken, binnen beschermde stads- en dorpsgezichten, bij gebouwen van een als complex aangewezen monument en historische buitenplaatsen gelden aparte uitgangspunten.

Bijzondere gevallen
In de volgende gevallen is er sprake van een bijzondere situatie die vraagt om extra aandacht:

 1. Bijzondere daken: op daken met een bijzondere vorm of afwerking is het plaatsen van pv-systemen in principe ongewenst. Dit betreft bijvoorbeeld ronde, spitse of veelhoekige daken, daken met een bijzonder decoratief patroon of daken van bijzondere materialen, zoals zeldzame dakpannen, sommige leien daken, de meeste daken van riet, koper, zink of lood.
 2. Bijzondere ligging: beschermde stads- en dorpsgezichten vormen historische ensembles van een stedenbouwkundige of landschappelijk geheel met historische bebouwing. Rijksmonumenten zijn daarin vaak belangrijk. Als het gemeentelijk beleid dit mogelijk maakt, is de Rijksdienst positief over pv-systemen op daken die vanuit de openbaar toegankelijke ruimte niet zichtbaar zijn. Pv-systemen die in het zicht liggen, worden bij voorkeur vermeden. Voor gebouwen die een belangrijke rol spelen in het aanzicht van een beschermd gezicht, adviseert de Rijksdienst negatief over pv-systemen in het zicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebouwen in het zicht die boven de gemiddelde bouwmassa uitsteken, gebouwen die gelegen zijn in de zichtlijnen van bijvoorbeeld straten of grachten of die deel uitmaken van een historische pleinwand. Dit geldt ook voor binnenplaatsen of -tuinen van rijksmonumenten of rijksmonumentale complexen.
 3. Bijzondere ligging: van rijkswege aangewezen historische buitenplaats, gebouwen waarvan ook de tuinaanleg de status van rijksmonument heeft of die onderdeel zijn van een als complex aangewezen monument. Beschermde buitenplaatsen en gebouwen met een historische tuinaanleg vormen bijzondere complexen van groen en gebouwd erfgoed. De oorspronkelijke aanleg en/of de in de loop der tijd gegroeide situatie heeft bijna altijd een zeer hoge beeld- en ontwerpkwaliteit. Zichtassen spelen er bovendien een belangrijke rol. Zichtbare zonne-energie-installaties op de hoofdgebouwen en in de zichtassen van deze ensembles zijn ongewenst.

Brandveiligheid
Het verduurzamen van een monument is volgens de Rijksdienst ook in het belang van het behoud ervan. ‘Verduurzaming draagt namelijk bij aan het toekomstig gebruik: dankzij zorgvuldig gerealiseerde duurzaamheidsaanpassingen blijft het monument functioneel en behoudt het zijn vastgoedwaarde. Bij de ingrepen die nodig zijn voor verduurzaming, is het altijd zoeken naar een balans’, aldus de organisatie in het adviesrapport.

 

Bronvermelding; Solarmagazine 26 juni 2020

De aanschaf van zonnepanelen is om meerdere redenen een goede investering. De bijdrage aan het milieu staat daarbij stipt op één. Bovendien zorgen zonnepanelen voor een lagere maandlast. Derde voordeel is dat de waarde van je huis stijgt, op het moment dat jij zonnepanelen laat plaatsen. Bij eventuele verkoop van jouw woning zal dat een positieve uitwerking op de verkoopprijs hebben.

Zonnepanelen financieren middels een lening kan op verschillende manieren, namelijk:

 

Lening bij een bank aanvragen
Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:
- Je kun in aanmerking komen voor rentekorting als je de eigenaar van de woning bent
- Woningeigenaar zijn is geen vereiste (je mist dan wel de rentekorting)
- De looptijd kan door jou zelf worden vastgesteld
- De rente die je betaalt voor de lening is fiscaal aftrekbaar (box 1)

Energiebespaarlening voor zonnepanelen
De energiebespaarlening is in 2014 in het leven geroepen voor woningeigenaren, die hun woning energiezuiniger willen maken. Deze lening heeft een rente die aanzienlijk lager is dan de gemiddelde lening, maar dat is wel afhankelijk van de hoogte en de looptijd van de lening. de Bij deze vorm van lening mag je maximaal 75% van het geleende geld uitgeven aan zonnepanelen. Voor de andere 25 procent wordt je geacht, andere energiebesparende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld dakisolatie. De looptijd is bij deze vorm van lening niet zelf te kiezen.

Groene lening voor zonnepanelen
Een duurzame lening die een lager rentepercentage kent dan een doorsnee lening. De insteek van deze lening is verduurzaming van je eigen woning. Middels deze lening word je wel eigenaar van de panelen en geniet je voordeel in de vorm van BTW teruggave.

Overwaarde woning benutten voor aanschaf zonnepanelen
Verkeer jij in de gunstige situatie dat er sprake is van overwaarde op jouw woning, dan kun je ervoor kiezen je hypotheek op te hogen. Zo profiteer je van een lage rente en is de rente voor de extra lening ook nog eens aftrekbaar.

Lening bij de gemeente of Provincie Limburg
Gemeentes en de Provincie bieden duurzaamheidsleningen aan om hun inwoners op deze manier in staat te stellen, zonnepanelen aan te schaffen. De duurzaamheidslening is toepasbaar voor zonnepanelen, maar ook voor vloerisolatie en bijvoorbeeld een zonneboiler.
De rente varieert per gemeente maar is over het algemeen laag te noemen. Ook hier geldt de voorwaarde, dat je eigenaar van de woning moet zijn, om hier gebruik van te kunnen maken. De looptijd is hier deels zelf te kiezen.

 

Veel gestelde vragen rondom zonnepanelen tijdens Corona; 

 

Ik heb een offerte aangevraagd of wil deze aanvragen: Dat is geen probleem, dit kunnen we – ondanks dat dit niet onze gewenste en gebruikelijke werkwijze is – van afstand doen. Het adviesgesprek wordt eerst telefonisch met u gevoerd en de schouw wordt na overleg ingepland. U kunt ons gewoon bellen op 046- 8883234 of klik hier voor een vrijblijvende offerte https://advisol.nl/informatie/offerte-aanvragen

Ik heb een offerte gekregen of opdracht verstrekt, maar ik heb hier nog vragen over:
Heeft u reeds contact gehad met een van onze adviseurs, dan kunt u hen bereiken op de contactgegevens die op hun visitekaartjes staan vermeld. Mocht u deze niet hebben, dan kunt u ons vaste telefoonnummer bellen 046-8883234

Ik heb een montage gepland in de komende periode: Staat in de komende tijd een montage van zonnepanelen gepland? Vooralsnog gaan alle montages door.

Ik heb een storing:
Onze afdeling services verhelpt voorlopig alleen kritische storingen. Reparaties aan bijvoorbeeld een power optimizer stellen we voorlopig uit. Onze service engineers bepalen of een storing kritisch is en/of dat deze kan wachten.

Ik ben leverancier:
Bij de leveringen van goederen geldt dat wij de leveranciers verzoeken om de producten buiten te lossen/neer te zetten. Vervolgens kan de chauffeur in zijn voertuig wachten totdat de magazijnmedewerker de levering heeft gecontroleerd. Daarna wordt de pakbon getekend en kan deze door de chauffeur weer worden opgehaald. We blijven dus op afstand van elkaar en houden hierbij de algemene hygiënemaatregelen in de gaten.

We volgen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en bekijken van dag tot dag of er aanpassingen nodig zijn in de door ons genomen maatregelen. Mochten er wijzigingen in bovengenoemde maatregelen komen, dan informeren wij u via onze website en social media. Mocht u vragen hebben die hier niet beantwoord zijn, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 046-8883234 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op dinsdagavond 29 september organiseert de gemeente Sittard-Geleen voor eigenaren van bestaande woningen een webinar over het verduurzamen van hun woning.

Het webinar is bedoeld voor eigenaren van woningen in de gemeente Sittard-Geleen. Heb jij een koopwoning in Sittard-Geleen en wil je deze graag verduurzamen, maar geen idee waar te starten, welke (financiële) mogelijkheden en lokale projecten er allemaal zijn? Meld je dan aan voor het webinar.

Het webinar is gebaseerd op onafhankelijk informatie. Commerciële partijen kunnen niet deelnemen aan dit webinar.

Aanmelden voor dit webinar kan door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van je voornaam, achternaam en woonplaats en als onderwerp ‘Aanmelden webinar Sittard-Geleen 29-9-2020’.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deelname aan het webinar. Wacht dus niet te lang met aanmelden, want vol is vol.

SunPower was altijd al het merk met de meest krachtige zonnepanelen op de markt, maar we weten: de concurrentie zit niet stil. Daarom moeten bedrijven telkens met nòg betere producten komen. Het is SunPower in elk geval gelukt om met iets moois te komen; we leggen u uit wat het nieuwe zonnepaneel zo bijzonder maakt.

Advisol voert al jaren het merk SunPower in ons portfolio, Tot nu toe was het krachtigste paneel dat we konden aanbieden het zogenaamde X22-370 paneel met een piekvermogen van 370 Watt, maar nu komen ze dus met een paneel met veel meer vermogen: Hoe doen ze dat?

SPR-MAX3-400 paneel en face

Extra Cellen

Het blijkt dat het nieuwe SPR-MAX3-400 paneel weliswaar meer vermogen levert, maar tegelijk iets groter is dan het voorgaande model. In plaats van 1559 mm lengte bij 1046 mm breedte, meet dit paneel 1690 bij 1046 mm, en is daarmee zo’n 15 cm langer. Deze lengte is gebruikt om een extra rijtje van 8 zonnecellen in het zonnepaneel in te passen, waardoor er nu 13 x 8 zonnecellen op het paneel passen, in plaats van 12 x 8 zoals op de andere modellen. Het is die extra rij die het paneel zijn extra vermogen geeft; de efficiency van het paneel is gelijk gebleven op het toch al niet slechte 22,7%: dat betekent dat van alle zonlicht die op het paneel valt, 22,7% wordt omgezet in stroom. Dat is nog steeds het hoogste haalbare in de commerciële markt, en een reuzesprong vooruit als je het vergelijkt met waar we 10 jaar geleden mee begonnen: In 2009 hadden de meeste panelen die we legden een efficiency van niet meer dan 12%!

Power komt met iets nieuws: een nòg krachtiger zonnepaneel. De ‘SPR-MAX3-400’ heeft een piekvermogen van niet minder dan 400 Watt-piek!

Nederland heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: er zijn 1 miljoen woningen uitgerust met zonnepanelen. Bijna 1 op de 8 woningen heeft nu zonnepanelen.

 

Rolf Heynen, chief executive officer van DNE Research, over de mijlpaal: ‘Pas in 2017 werd de de grens van 500.000 huizen met zonnepanelen bereikt. Vorig jaar was een absoluut hoogtepunt: in 2019 werden meer dan 8 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd. Inmiddels komt ruim 5 procent van de stroom in Nederland van zonne-energie. En zonnepanelen zijn niet alleen voor huiseigenaren. Ruim 200.000 huurhuizen van woningbouwcorporaties hebben zonnepanelen.’

Terugverdientijd
‘Je ziet dat de populariteit van zonnepanelen een vlucht nam zodra de terugverdientijd onder de 10 jaar zakte’, vervolgt Heynen. ‘Sindsdien zijn zonnepanelen gewoon een slimme investering, met een hoger rendement dan menig belegging. Mensen kopen zonnepanelen vaak voor een lagere energierekening. Of omdat de buren ze hebben. Maar liggen ze eenmaal op het dak, dan ontstaat er vaak breder, duurzaam bewustzijn. Zonne-energie gaat met windenergie de ruggengraat van onze energievoorziening vormen, daarmee wordt energie duurzamer, betaalbaarder en democratischer.’

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen.

In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw 9 procent, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk 0 is. In het oorspronkelijke voorstel van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen dat minister Wiebes afgelopen oktober presenteerde, werd nog gesproken van een snellere jaarlijkse afbouw, te weten met 11 procent per jaar. Het minder snelle afbouwpad is volgens onderzoekers van TNO gunstiger voor investeerders in zonnepanelen en leidt tot een verkorting van bijna 9 maanden terugverdientijd voor investeringen in 2024-2025.

 

 

Lees meer...

SCROLL TO TOP